Taekwondo - Koreai - Magyar szótár.
Kifejezések
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
chong csong kék
dan dan mesterfokozat
dobok dobok taekwondo ruha
dojang dodzsang edzõterem
guk ki gukki zászló
gwang-jang-nim gvándzsángnim alapító mester
hong hong piros
kihap kiháp harci kiáltás
kuep kup tanuló fokozat
Kukkiwon kukivon Kukivon (Koreában
a WTF központja)
mung-nyam mungnyam meditáció
palgwe pálgve tanuló formagyakorlatok
poom pum gyerek dan fokozat,
fekete/piros öv (15 év alatt)
sabum-nim szábomnim mester
sibum szibum bemutató
simsa szimszá vizsga
sumshingi szumsingi légzés
suryon seng szurjon szeng tanuló
taegeuk teguk tanuló formagyakorlatok
tae guk gi tegukki koreai nemzeti zászló
yonsok jonszok kombináció

 

Egyéb kifejezések
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
aju josumnida ádzsu dzsoszumnida nagyon jó
Anyongi kasibsio ányongi kászibszió Viszontlátásra! /hosszabb idõre/
Anyongi kesibsio ányongi keszibszió Viszontlátásra!
Chukpe csukpe Egészségére!
Dubshida dubsida Egészségére!
josumnida dzsoszumnida
Kamsamnida kámszámnída Köszönöm!
Mane te sibsio máne te szibszió Jó étvágyat!

 

Vezényszavak
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
Charyot csáriot Figyelem!
Charyot gukkije teryo kyongrye csáriot gukkije terio kjongje Figyelem, tiszteletadás a zászlónak!
Charyot gwang-jang-nimke teryo kyongrye csáriot gvándzsángnimke terio kjongje Figyelem, tiszteletadás az alapító mesternek!
Charyot kyongrye csáriot kjongje Figyelem, tiszteletadás!
Charyot sabom-nimke teryo kyongrye csáriot szábomnim terio kjongje Figyelem, tiszteletadás a mesternek!
Jumbi csumbi Felkészülni!
Kallyo kálio Állj, szét! /megszakítás/
Keuman gumán, vagy kumán Állj!
kuryong kurjong vezényszó
kuryong-mops kurjong mops számolás nélkül
Kyongrye kjongje Meghajlás!
machuso mácsuszó számolásra, vezényszóra
palma-kasal pálmákászál oldalcsere
palma-ko pálmáko oldalcsere
Paroah páro Állj vissza!
Sho so Pihenj!
Sijak sícsák Kezdd!, Rajt!
Ta shi tási Vissza az utolsó
mozdulathoz!
tyro-troa tirotroá fordulás

 

Számok
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
hana háná egy
dul dul kettõ
set szet három
net net négy
dasot dászut öt
yasot  jászut hat
elgop ilgop hét
yodul jádul nyolc
ahop áhop kilenc
yol jául tíz
Yoe Hanna  jo háná tizenegy
Yoe Tul jo tul tizenkettõ
Yoe Set jo szet tizenkettõ
Sue mool  szu mul húsz
Sue mool hanna  szu mul hana huszonegy
Sue mool dul  szu mul tul huszonkettõ
Suelun szulun harminc
Mahoon  máhun negyen
Sheen  shin ötven
Yosoon joszun hatvan
Ilhoon  ilhun hetven
Yudoon judun nyolcvan
Adoon adun kilencven
Bak bek száz
chon cson ezer

 

Sorszámok
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
el   il elsõ
ee  i második
sam  szám harmadik
sa  szá negyedik
oh   ó ötödik
yuk  juk hatodik
chil  csil hetedik
pal  pál nyolcadik
ku ku  kilencedik
sib szib  tizedik
Sip Il szib il tizenegyedik
Ee sip  i szib huszadik
Ee sip il   i szib il huszonegyedik
Sam sip  szám szib harmincadik
Sam sip il   szám szib il harmincegyedik
Sah sip  szá szib negyvenedik
Oh sip   ó szib ötvenedik
Yuk sip   juk szib hatvanadik
Chil sip csil szib  hetvenedik
Pal sip  pál szib nyolcvanadik
Koo sip   ku szib kilencvenedik
Il Baek  il bek századik
chon cson ezredik

 

Mozgások
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
chagi csági rúgás
chigi csigi csapás
gibon dongjak gibon dongdzsak bázistechnika
hanbon kyorugi hánbon kiorugi 1 lépéses formai küzdelem
hosinsul hoszinszul önvédelem
hyong hjong formagyakorlat
io io szökkenés
jayu kyorugi csaju kiorugi szabad küzdelem
jireugi csirgi ütés
kongkyok kisul kongkiok kiszul támadó technika
kyokpa kjokpa töréstechnika
kyorugi kiorugi küzdelem
kwon kvon kéztechnika
machuo kyorugi mácsu kiorugi félszabad küzdelem
makki  máki hárítás
momtong bachim montong bácsim fekvõtámasz
poomse pumsze formagyakorlat
sanbon kyorugi szánbon kiorugi 3 lépéses formai küzdelem
twio tvio ugrás
tzireugi czirugi szúrás

 

Seogi - Szági - Állások
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
antzong-juchumseogi ántzong csucsumszági befelé 45'-os lovagló állás
antzong-seogi antzong szági befelé 45'-os állás
apchuk-moaseogi ápcsuk moászági befelé 45'-os zárt állás
ap-juchumseogi áp csucsumszági féloldalas lovagló állás
apkkoa-seogi áp koaszági elsõ X-állás
apkubi áp kubi támadóállás
ap-seogi áp szági lépõállás
beom-seogi bum szági tigris állás
chariot-seogi csáriot szági vigyázz állás
dwichuk-moaseogi dvicsuk moászági 45'-os zárt állás
dwi-kkoaseogi dwit koaszági hátsõ X-állás
dwitkubi,
dwi-gibi seogi
dwit kubi
dwi-gibi szági
védekezõ-, vagy 'L' állás
hakdari-seogi háktári szági daru- v. egylábon-állás
juchum-seogi csucsum szági lovagló állás
kkoaseogi koaszági X-állás
kyotdari-seogi kjotdári szági segéd állás
mo-juchumseogi mo csucsum szági rézsutos lovagló angyal állás
mo-seogi mo szági rézsutos angyal állás
moa-seogi moa szági zárt állás
nachuwo-seogi nacsuvo szági alacsony lovagló állás
naranhi-seogi náráni szági párhuzamos készenléti állás
ogeum-seogi ogeum szági térdhajlatban megtámasztott
daru állás
ohja-seogi odzsa szági 'T' állás
oreun-seogi orun szági jobbkezes állás
pyonhi-seogi pjonhi szági 45'-os készenléti állás
wen seogi wen szági kezes állás
 
bojumeok jumbi-seogi búcsumuk csumbi szági takart-ököl készenléti állás
dujumeokheori jumbi-seogi ducsumukhori csumbi szági öklök öv melletti készenlétben
kibon jumbi-seogi kibon csumbi szági alap készenléti állás
kyopson jumbi-seogi kiopson csumbi szági átlapolt kéztartású állás
tongmilgi jumbi-seogi tongmilgi csumbi szági tolókezes készenléti állás

 

Testrészek
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
are  áre alsó szekció
ap-chook ápcsok talppárna
bal bál lábfej
balbadak bálbádák talp
baldung baldung lábfej felsõ része - rüszt
balkkeut bálkut lábujjak
dari dári lábszár
dwi-chook dvicsok sarok
huri huri derék
ip ip száj
ko ko orr
ky  ki fül
mo-li  mo li  fej
mok mok nyak 
mom mom test
momtong montong test középsõ része, törzs
mori mori homlok
moreup morup térd
myung chi miung csi napfonat
nulro nulro ágyék
noon nun szem
olgul olgul test felsõ része, fej és nyak
pal pál kar
palkoop  pálkup könyök
palmeok  pálmok alkar
son szon kéz
son-kut szonkut ujjhegy
sonmok szonmok  csukló
teok  tok áll

 

Irányok
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
an án be, belsõ, befelé
anuro ánuró befelé irányuló
ap  áp  elülsõ
are  áre alsó
bakkat  bákát külsõ, kifelé
bakuro  bákuró kífelé irányuló
bandae bánde azonos oldali
bandal bándál félköríves
baro báro ellentétes oldali
bitureo bituro belülrõl kifelé csavarás
chukhyo csukio felfelé irányuló
dollimyo dollimio teljes köríves
dolyo dolio köríves
dwi dvi hátsó
dwit dvit hátra
jecho csecso fordított
naeryo nerio lefelé irányuló
oerun orun jobb
ollyo olio felfelé irányuló
pyojok pjocsok célpontra irányuló
sasun szászun átlós
sewo szevo függõleges
wen ven bal
yop jop oldalsó

 

 

Védekezõ és támadó felületek
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
anpalmok ánpálmok alkar belsõ oldala
apchuk ápcsuk elsõ talppárna
apjumeok ápcsumok ököl elsõ része
baldeung báldung lábfej felsõ része
balnal bálnál külsõ talpoldalél
balnaldeung bálnál dung belsõ talpoldalél
bamjumeok bámcsumok kiálló középsõ
ujjperecû ököl
batangson bátángszon tenyértõ
deungjumeok dungcsumok ököl kézhát felöli része
dungpalmok dung pálmok alkar kézhát felõli része
dwitchok dwicsok hátsó talppárna,
sarokpárna
dwikkumchi dvikumcsi sarok hátsó része,
sarokcsont
hansonkkeut hánszonkut 1 ujjhegy
jipke-bamjumeok csipke-bámcsumok kiálló mutatóujjperecû ököl
jipkejumeok dzsipkecsumok fogó ujj ököl
jumeok csumok ököl
kawisonkkeut káviszonkut villás 2 ujjhegy
komson komszon medve mancs tenyér
kuppinsonmok kuppinszonmok hajlított csukló
mejumeok mecsumok ököl külsõ része,
kalapácsököl
mit palmok mit palmok alkar tenyér felöli része
modumsonkkeut modumszonkut 5 összezárt ujjhegy
moundusonkkeut munduszonkut 2 összezárt ujjhegy
mounsesonkkeut munszeszonkut 3 összezárt ujjhegy
moreup morup térd
palkoop  pálkup könyök
pyonjumeok pjoncsumok lapos ököl
pyonsonkkeut pjonszonkut lapos kéz ujjhegyek
sondeung szondung lapos kéz kézhát
sonkkeut szonkut ujjhegy
sonnal szonnál kézél
sonnal-deung szonnál dung belsõ kézél

 

Makki - máki - Hárítás
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
an makki án máki befelé irányuló hárítás
anpalmok momtong bakkat makki ánpálmok momtong bákát máki kifelé irányuló test magas
hárítás belsõ alkarral
arae makki áre máki alsó szekciós hárítás
bakkat makki bákát máki kifelé irányuló hárítás
batangson momtong an-makki bátángszon momtong ánmáki

test magas tenyértõ hárítás
befelé

batangson momtong chukhyo-makki bátángszon momtong csukio máki

test magas tenyértõ hárítás
felfelé

batangson momtong nullo-makki bátángszon momtong nullo máki

test magas tenyértõ hárítás
lefelé

bitureo makki bituro máki belülrõl kifelé csavart hárítás
hansonnal momtong an-makki hánszonnál momtong ámmáki egy kézéllel test magas hárítás befelé
hecho-makki hecso máki V-alakú hárítás
kodureo makki goduro máki biztonsági hárítás 
kuphinsonmok makki kuphinszonmok máki jalított külsõ csukló hárítás
momtong makki momtong máki középsõ szekciós
olgul makki olgul máki fej magas hárítás
otgoreo makki ótgoro máki X-hárítás
sonnal momtong makki szonnál momtong máki test magas kézél hárítás
yop makki jop máki oldalsó hárítás

 

Teuksu makki - tukszu máki - Speciális hárítás
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
bawi-milgi bávi milgi szikla tolás
hwangso makki hvangszo máki bika hárítás
jageun-doltzeogi dzsagundoldzsogi kis forgató
kawi makki gávi máki olló hárítás
keumgang makki kumgáng máki gyémánt hárítás
khun-doltzeogi kundoldzsogi nagy forgató
kkureo-olligi kuro olligi felemelés
meongye-ppaegi mongje pegi járom kihúzás
mithuro ppaegi mituro pegi alacsony kiszabadítás
nalgae-phyogi nálge pjogi szárny kitolás
pyojeok makki pjocsok máki hárítás célpontba
santeul-makki szántul máki széles nyitott hárítás,
hegy hárítás
sonbadak kodureo yop-makki szonbádák goduro jop máki tenyértámaszos biztonsági
oldalsó hárítás
taesan milgi tészán milgi hegy tolás
wesanteul makki viszántul máki félhegy hárítás
wiro-ppaegi viro pegi felfelé kiszabadítás

 

Jireugi - csirgi - Ütés
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
arae-jireugi áre csirgi ütés alsó szekcióba
chi-jireugi csi csirgi felütés
bandae-jireugi bánde csirgi ütés elsõ láb oldali kézzel
baro-jireugi báro csirgi ütés hátsó láb oldali kézzel
dollyo-jireugi dolio csirgi köríves ütés
jireugi csirgi ütés
momtong-jireugi momtong csirgi ütés testre
naeryo-jireugi nerio csirgi ütés lefelé
olgul-jireugi olgul csirgi ütés fejre
pyonjumeok jireugi pjoncsumok csirgi laposököl ütés
sewo-jireugi szevo csirgi ütés függöleges ököllel
yop-jireugi jop csirgi ütés oldalra

 

Teuksu jireugi - tukszu csirgi - Speciális ütés
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
bamjumeok jireugi bámcsumok csirgi kiálló középsõ
ujjperecû ököl ütés
chetdari-jireugi csetdari csirgi villa ütés,
vízszintes "U" ütés
dangkyo teok-jireugi dangkjo tok csirgi felütés állra az ellenfél
húzásával
dujumeok jecho-jireugi ducsumok csecso csirgi kettõs fordított
kezes ütés
dwi-jireugi dvi csirgi ütés hátra
jecho-jireugi csecso csirgi fordított kezes ütés
keumgang ap-jireugi kumgang ápcsirgi gyémánt elõre ütés
/olgul-makki  momtong
ap-jireugi/
keumgang yop-jireugi kumgang jopcsirgi gyémánt oldalra ütés
/olgul-makki  momtong
yop-jireugi/
nalgae-jireugi nálge csirgi szárny ütés
pyojok-jireugi pjocsok csirgi ütér célpontra
/másik tenyér/
sosum-jireugi szászum csirgi kettõs kiálló középsõ
ujjperecû ököllel felütés
"U" ja-jireugi digutcsa csirgi "U" alakú ütés

 

Chigi - csigi - Csapás
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
agwison olgul ap-chigi ágviszon olgul ápcsigi tigrisszáj csapás
elõre fejre
ap-chigi áp csigi csapás elõre
batangson chigi bátángszon csigi kéztõ csapás
batangson momtong an-chigi bátángszon momtong áncsigi kéztõ csapás
befelé testre
batangson teok chigi bátángszon tok csigi kéztõ csapás állra
deungjumeok bakkat-chigi dungcsumok bákát csigi ökölhát csapás kifelé
deungjumeok naeryo-chigi dungcsumok nerio csigi ökölhát csapás lefelé
deungjumeok olgul ap-chigi dungcsumok olgul ápcsigi ökölhát csapás
elõre fejre
jipke sonmok-chigi dzsipke szonmok csigi fogó csapás
hansonnal chigi hánszonnál csigi egy kezes kézél csapás
khaljaebi khálcsebi tigrisszáj csapás
kodureo bakkat-chigi goduro bákát máki támasztott csapás kifelé
komson chigi komszon csigi medvemancs csapás
kupinsonmok olgul ollyo-chigi kupinszonmok olgul olio csigi hajlított csukló csapás
felfelé fejre
kupinsonmok teok chigi kupinszonmok tok csigi hajlított csukló
csapás állra
mejumeok chigi mecsumok csigi kalapácsököl csapás
mejumeok naeryo chigi mecsumok nerio csigi kalapácsököl
csapás lefelé
palkup dollyo chigi pálkup dolio csigi köríves könyök csapás
palkup dwiro chigi pálkup dviro csigi könyök csapás hátra
palkup naeryo chigi pálpuk nerio csigi könyök csapás lefelé
palkup ollyo-chigi pálkup olio csigi könyök csapás felfelé
palkup pyojeok-chigi pálkup pjocsok csigi könyök csapás
célpontra /tenyér/
palkup yop chigi pálkup jop csigi könyök csapás oldalra
sondeung chigi szondung csigi lapos kéz kézhát csapás
sonnal chigi szonnál csigi kézél csapás
sonnal-deung szonnáldung csigi belsõ kézél csapás
sonnal mok-chigi szonnál mok csigi kézél csapás nyakra
sonnal olgul an-chigi szonnál olgul áncsigi kézél csapás
befelé fejre
yop-chigi jop csigi csapás oldalra

 

Teuksu chigi - tukszu csigi - Speciális csapás
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
dangkyo teok-chigi dangkjo tok csigi kézhát csapás húzással
jebi-poom mok-chigi dzsebipum mok csigi kézél hárítás felsõ
szekcióba és kézél
csapás nyakra
jebi-poom teok-chigi dzsebipum tok csigi kézél hárítás felsõ
szekcióba és tenyértõ
csapás állra
meongye chigi mongje csigi járom csapás
/kettös könyök
csapás oldalra/
pyojeok chigi pjocsok csigi csapás célpontra /tenyér/

 

Tzireugi - dzirgi - Szúrás
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
hansonkkeut tzireugi hanszonkut dzirgi szúrás egy ujjal
kawisonkkeut tzireugi kaviszonkut dzirgi villás kétujjas
szúrás
modeun sonkkeut tzikki modun szonkut dziki döfés összezárt
öt ujjal
moun dusonkkeut tzireugi mun duszonkut dzirgi szúrás két ujjal
moun sesonkkeut tzireugi mun szeszonkut dzirgi szúrás háromujjal
pyonsonkkeut jecho-tzireugi pjonszonkut csecso dzirgi ujjszúrás felfelé
nézõ tenyérrel
pyonsonkkeut sewo-tzireugi pjonszonkut szevo dzirgi ujjszúrás függöleges
tenyértartással
pyonsonkkeut upeo-tzireugi pjonszonkut upo dzirgi ujjszúrás lefelé
nézõ tenyérrel

 

Chagi - csági - Rúgás
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
an-chagi áncsági befelé sodró rúgás
ap-chagi ápcsági egyenes rúgás elõre
ap cha busigi ápcsá busigi lágyékrúgás lefeszített
lábfejjel elõre
ap cha olligi ápcsá olligi láblendítés elõre
bakkat-chagi bákátcsági kifelé sodró rúgás
bandal-chagi bándál csági 45'-os félköríves rúgás
bitureo-chagi bituro csági csavart rúgás
dollyo chagi dolio csági köríves rúgás
dwi-chagi dvi csági egyenes rúgás hátra
dwit cha olligi dvitcsá olligi láblendítés hátra
huryo-chagi hurio csági kampózó cséplõ rúgás
mireo-chagi miro csági lökõ- v. toló rúgás
mureup chigi morup csigi térd rúgás
naeryo-chagi nerio csági balta rúgás
nakka-chagi naka csági kampó rúgás
nopi-chagi nopi csági felfelé irányuló
magas rúgás
olligi olligi láblendítás
ppodeo-chagi podeo csági feszített rúgás
sasun cha olligi szászuncsá olligi láblendítés átlósan
yop-chagi jop csági oldalsó rúgás
yop cha olligi jopcsá olligi láblendítás oldalra

 

Összetett rúgások
KOREAI kifejezés
MAGYAR kiejtés
MAGYAR
dabang hyang-chagi dábáng hjáng csági 3 vagy több rúgás
a levegõben
dubal dangseong chagi dubál dángszáng csági váltott lábas
kettõs rúgás
japko-chagi dzsapko csági rúgás megfogással
ilja-chagi ildzsá csági rúgások egy
vonalban két
célpontra
io-chagi io csági szökkenõ rúgás
kawi-chagi gávi csági olló rúgás
kodeup-chagi godeup csági ismételt azonos rúgás
kullo chagi gulo csági dobbantó
ilyesztéses rúgás
modumbal-chagi modumbál csági összezárt pároslábas
rúgás
momdollyo-chagi momdolio-csági forduló rúgás
pyojeok-chagi pjocsok csági célpont rúgás
sokkeo-chagi szokkeo csági egy lábbal két
különbözõ rúgás
twio-chagi tvio csági ugró rúgás
twio nomeo-chagi tvio nomo csági ugró rúgás
akadály felett
yio-chagi jio csági váltott lábas
azonos rúgások
yio sokkeo-chagi jio szokkeo csági váltott lábas
váltakozó rúgások
 
Dunaharaszti DH Mudo Sportegyesület, olimpiai WT Taekwondo, Tradicionális koreai Hapkido, harcmûvészet és önvédelem, Teljesítménytúrázás