A Taekwondo és a Koreai harcmûvészetek története.

Bár maga a Taekwondo szó új keletû, csak az 1950-es évektõl kezdte használni Choi Hon Hi, és késõbb az általa kitalált nevet adták az új harcmûvészeti ágnak. A Taekwondo eredetét vissza lehet vezetni az Európai idõszámítás kezdete körüli korszakra. Mivel ekkor még nem léteztek a mai modern harcmûvészeti stílusok, iskolák, így ha a Taekwondo eredetét kutatjuk, akkor az egész Koreai harcmûvészet történetét kell vizsgálni.
A Koreai félszigeten, nem sokkal idõszámításunk kezdete elõtt három állam, királyság alakult. Ie. 57 Silla, Ie. 37 Koguryo és Ie. 18 Baekje. Ezek a királyságok évszázadokon keresztül harcban álltak egymással a félsziget feletti uralomért. Közben vissza kellet verniük a Koreai félsziget partjait fosztogató Japán kalózok támadásait, illetve a félszigeten területet szerezni akaró Japán törzsfõk katonai próbálkozásait. A félszigetet Északnyugatról határoló Kínai birodalommal igen sajátságos volt a kapcsolat. Ugyan is idõnként valamelyik állam szövetkezett vele a másik ellen, idõnként pedig összefogtak ellene és kiûzték a Kínai hadakat.

Az elsõ máig fenn maradt Harcmûvészeti vonatkozású emlékek ebbõl az idõbõl származnak. A Koguryu dinasztiabeli Muyong-chong és Kakchu-chong nevû királyi síremlékek falain illetve mennyezetén lévõ falfestmények, melyek egymással küzdõ férfiakat ábrázolnak. Az biztos, hogy ebben az idõben a Koguryo királyságban már magas színvonalon oktatták a Harcmûvészeteket, és Koguryo tudott a legdinamikusabban terjeszkedni. Silla egyik királya kölcsön kért katonákat Koguryotól a Baekje elleni háborújához, majd hadseregét átszervezte Koguryo mintára. Silla 24. királya Chin Heung idején hoztak létre egy elit katonai alakulatot a "Hwarangdo-t". A Hwarando kiképzésben nagy hangsúlyt fektettek mind a fegyveres mind a fegyver nélküli közelharc képzésére. Ha hinni lehet a korabeli történeteknek, már ekkor magas színvonalú láb technika jellemezte a stílust.
A Hwarangdo képzésben a testi nevelés mellett a szellemi képzéssel is foglalkoztak.
Ezt egy Buddhista tanító Won Kwang tanai alapján tették.

• Légy hü hazádhoz és királyodhoz!
• Légy engedelmes szüleidhez!
• Légy tisztességes barátaidhoz!
• Soha ne hátrálj meg a harcban!
• Csak az igazságért ölj!

Mint látjuk, noha Won Kwang Buddhista tanító volt, a Hwarangoknak Konfuciusi elveket tanított. Ez egyébként mind a mai napig jellemzi a Koreai harcmûvészetek nagy részét. Szemben például a Japán harcmûvészetekkel, ahol többnyire a Zen Buddhizmus adja a szellemi hátteret.
Végül Munmu Vang-nak (661-680) Silla királyának, sikerült egyesítenie a Koreai félszigetet uralma alatt 668-ban, bár még Kínával 735-ig voltak háborúk a határ kérdésében.
A Silla által létrehozott egységes Koreai állam végül belülrõl darabjaira hullott.
Az országot egy Van Gon (877-943) nevezetû hadvezérnek sikerült újraegyesítenie 935-ben. Az új állam és a dinasztia Koryo néven 1392-ig állt fenn. Innen ered a Korea elnevezése is az Európai nyelvekben.
1392-ben a Koryo dinasztiát felváltotta a Li dinasztia. Melynek elsõ királya Li Szong Gé megfosztotta trónjától a Koryo dinasztia utolsó királyát és Thedzsó néven ült trónra. A Li dinasztia az országot Csoszonnak nevezte, így ezt a korszakot szokták O-Csoszonnak is nevezni. Ez a korszak lényegében 1910-ig a Japán megszállás kezdetéig tartott.

 

Ebben az idõben a harcmûvészeteket elsõsorban a hadseregben oktatták, illetve megvoltak a köznépnek is a maga harcmûvészeti játékai, például a Soo Bak és a Taek Kyon. Rendszeresen rendeztek Soo Bak és Taek Kyon versenyeket a Dan-O ünnepek alkalmával (Május 5.-én és Augusztus 15.-én).
Valószínûleg ebben az idõben érték Kínai hatások is a Koreai harcmûvészeteket melyek jellegzetességei néhány mai Koreai harcmûvészeti ágban is megtalálhatóak.

A 19. század végén és a 20. század elején, Koreáért és a környezõ területekért, három nagyhatalom versenyzett, Kína, Oroszország és Japán. Végül Japán szerezte meg Koreát, és szinte gyarmati sorba taszította. A Koreai népet szinte tökéletesen kizsákmányolták és megpróbálták eljapánosítani. Ekkor a Koreai középosztály, ha iskoláztatni akarta a gyerekeit, csak Japánba tudta elküldeni õket tanulni. Ezek a Japánban tanuló Koreai fiatalok találkoztak a Japán harcmûvészetekkel, és az akkoriban Japánban elterjedõ Okinawai eredetû Karatéval is. Ilyen Koreai fiatalember volt Choi Hong Hi, aki a Taekwondo kifejezést kitalálta és késõbb az ITF elnöke lett. Choi Yong Sul aki Takeda Sogakutól tanult Daito Ryu Aiki Jitsut (az Aikido elõdje), majd hazatérve kombinálva Koreai stílusokkal Yu Kwon Sul néven oktatta, amelybõl késõbb a Hapkido lett. Illetve Hyung Yee Choi aki Choi Hong Hi rokona volt és Masutatsu Oyama néven Japánban a Kyokushin Karate megalapítója lett.
1945-ben a Japán hadsereg megadta magát. Koreába a 38. szélességi körtõl délre az Amerikai, attól északra pedig a Szovjet hadsereg vonult be. Az Amerikai zónában a Koreai Köztársaság (Dél-Korea), a Szovjet zónában pedig a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea) jött létre. 1950. Június 25.-én kirobbant a háború a két Koreai állam között. Hogy ki támadt elõször, máig vitatott. Mindenesetre furcsa, hogy az Északiak hetek alatt elfoglalták Dél-Korea 90%-át. A Déliek oldalán elõbb az Amerikaiak és az ENSZ csapatok kapcsolódtak be a háborúba majd az Északiak oldalán 1 millió Kínai "önkéntes". A háború 1953. Július 27.-án Panmindzsonban fegyverszünettel ért véget. A két Korea területi és politikai megosztottsága máig tart.

A hosszú Japán megszállás után Dél-Koreában, a különbözõ harcmûvészeti iskolák (Kwan-ok) egymás után nyitották meg a kapuikat. Ezekben az iskolákban a legtöbb esetben egymás mellett többféle harcmûvészeti stílust oktattak, illetve ekkor még nem volt éles határvonal a különbözõ stílusok között. Ezeknek az iskoláknak a közös jellemzõje volt, hogy egy jelesebb mester, az iskola vezetõje köré tömörültek. Tulajdonképpen ez adta nekik az összetartó erõt. Értelemszerûen ekkor még nem léteztek a stílusoknak sem szervezetei, sem szövetségei.
Késõbb ezeket a harcmûvészeti stílusokat igyekeztek nemzeti szövetségekben tömöríteni.
Maga a Taekwondo szó is ekkor bukkan fel elõször. Choi Hong Hi adta az általa gyakorolt harcmûvészeti ágazatnak 1955-ben. Ekkoriban õ a Dél-Koreai hadseregben oktatta a Taekwondot. Késõbb a harcmûvészeti iskolákban, Kwan-okban gyakorolt stílusok egy része is átvette a Taekwondo kifejezést.
1960-ban létrejön a Tang Soo Do Soo Bahk Do Association amely magába tömöríti a különbözõ harcmûvészeti stílusokat és szervezeteket. Majd ez a Szövetség a Koreai Atlétikai Szövetségbe tagozódik.
1961-ben jön létre a Korean Taekwondo Association (Koreai Taekwondo Szövetség).

Az új Szövetség elnöke Che Myung Sin lett, majd õt követte Choi Hong Hi.
1966. Március 22.-én létrehozták a Nemzetközi Taekwondo Szövetséget az International Taelwondo Federationt (ITF). Ennek a szervezetnek az elnöke Choi Hong Hi lett.
Majd 1968-ban egy furcsa dolog történt. Choi Hong Hi az ITF vezetésével együtt Dél-Koreából a Kanadai Torontóba emigrált. Ennek az okai mind máig tisztázatlanok, illetve elég sok változatot lehet hallani róla. Az ITF-bõl késõbb kilépett a Dél-Koreai Taekwondo Szövetség, illetve az ITF felvette Észak-Koreát a soraiba.
A Koreai Taekwondo Szövetség 1971-ben Un Yong Kim-et választotta elnökének, és az õ vezetésével 1973. Május 28.-án létrehozták a Világ Taekwondo Szövetséget a World Taekwondo Federationt (WT). Melynek az elnöke szintén Un Yong Kim lett.

A WT Un Yong Kim vezetésével világszerte a Taekwondot széles körû terjesztésébe kezdett, és ezzel párhuzamosan igyekeztek a különbözõ Nemzetközi Sport Szervezetekben, Szövetségekben elismertetni a WT Taekwondot.
1973. Május 25-26.-án megrendezték az elsõ Világbajnokságot Szöulban, majd ettõl kezdve két évente kerülnek megrendezésre a Világbajnokságok.
1978. Október 20-22.-én rendezték meg az elsõ Európa bajnokságot Münchenben, majd két évente kerülnek megrendezésre az Európa bajnokságok is.

A WT Taekwondo terjesztésével együtt a sportdiplomáciai erõfeszítéseket is siker koronázta. Ez végül a WT Taekwondo Olimpiai elismertségében nyilvánult meg.
1988.-ban a Taekwondo Szöuli Olimpián mint bemutató sportág szerepelt.
1992.-ben a Barcelonai Olimpián szintén bemutató sportág volt.
2000.-ben Sydney-i Olimpián már mint hivatalos Olimpiai sportágként szerepelt.

 

Stílusok és Szövetségek

 

Mivel azok számára akik nem Taekwondoznak nem teljesen áttekinthetõ, hogy miben különbözik a WT-ben gyakorolt Taekwondo az ITF-ben gyakorolttól, ezt a kérdést is körül kell egy kicsit járni.
Mint az a fentiekbõl is kiderült a második világháború után mind Koreában, mind a Koreai harcmûvészetek terén elég kaotikus volt a helyzet. Sok harcmûvészeti iskolában Kwan-ban gyakoroltak egymáshoz hasonlító illetve eltérõ stílusokat. Sokszor még az elnevezések sem voltak teljesen tisztázottak. Ebben a helyzetben próbálták a Koreai mesterek Szövetségekben egyesíteni az iskolákat, illetve az azokban gyakorolt harcmûvészeti stílusokat. És egy, egy stíluson belül lehetõleg egységesíteni a technikai repertoárt. Az egyik ilyen stílus volt a Taekwondo is. Mivel elég sok iskola, Kwan is átvette a Choi Hong Hi által kitalált elnevezést a Taekwondo szót, ezért elég sokféle Taekwondo stílus létezett. Ilyenek például a Moo Duk Kwan, Ji Do Kwan, Chang Moo Kwan és az O Do Kwan. Mivel akkoriban mindenki az egységesítés felé törekedett ezért ez ellen még Choi Hong Hi-nak sem volt kifogása.
Késõbb mikor Choi Hong Hi az ITF-el Kanadába emigrált, az általa gyakorolt stílus lett az ITF-ben a hivatalos Taekwondo stílus.
A Koreában maradt Taekwondo iskolák amelyek késõbb megalakították a World Taekwondo Federation a WT-ét már más stílus irányzatokat követtek. Mivel a WT-én belül szintén fontos volt, a technikák egységesítése, ezért létrehoztak Szöulban egy központi edzõtermet a Kukikwon-t, és az itt oktatott technikák képviselik a WT hivatalos stílusát.

Magyarán a Taekwondoban nem csak két nagy világ szervezetrõl beszélhetünk (WT és ITF), hanem két fajta Taekwondo stílusról is.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy a két nagy Taekwondo világszervezeten kívül még létezik néhány kisebb nemzetközi szövetség is. Ezek nagy részét Amerikában és Európában élõ Koreai mesterek hozták létre. Ilyen például, a rövid ideig hazánkban is gyakorolt AIMAA (Action International Martial Arts Association) melynek vezetõje Hee Il Cho. A Park Jung Tae vezette GTF (Global Taekwondo Federation és a Tae Yun Kim vezette Taekwondo International.
Mára a mind a Taekwondot gyakorlók számában mind pedig a nemzetközi elismertségben háttérbe szorultak ezek a kisebb nemzetközi Taekwondo szervezetek és az ITF is.
A Taekwondot gyakorlók túlnyomótöbbsége szerte a világban mára már a World Taekwondo Federation-hoz tartozik.

Klubunk a Magyar Taekwondo Szövetség tagja, amely szintén a World Taekwondo Federation keretei közt mûködik.

 
Feri.
Dunaharaszti DH Mudo Sportegyesület, olimpiai WT Taekwondo, Tradicionális koreai Hapkido, harcmûvészet és önvédelem, Teljesítménytúrázás